01/14 - Marine Artifact No. 3 (shotgun shells), 2016